Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

Publicerad

Ladda ner:

Sverige är sedan den 1 januari 1998 anslutet till ett samarbete i form av ett gemensamt uttag av vägavgift för tunga godstransporter vid användandet av vissa vägar (eurovinjettsamarbetet). I vägavgiftssamarbetet deltar förutom Sverige även Danmark, Nederländerna och Luxemburg

I samarbetskommittén för eurovinjettsamarbetet har avtalsparterna
kommit överens om att höja vägavgifterna och anpassa dessa till nyare utsläppskrav för fordons motorer. Skälet till höjningen är framförallt att bibehålla den totala avgiftsnivån och förstärka differentieringen av avgiften. Genom en utvidgad differentiering av vägavgiften anpassas trafikbeskattningen för den tunga godstrafiken till de kostnader som den ger upphov till i fråga om bl.a. miljöpåverkan. Den gemensamma vägavgiften inom samarbetet har inte höjts sedan 2001. I lagrådsremissen föreslås därför att vägavgifterna höjs och att differentieringen efter vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller utvidgas till att omfatta även nyare avgaskrav. Regeringen och samarbetsländerna undertecknade den 6 december 2017 ett protokoll om ändring av samarbetsavtalet. Enligt protokollet ska alla samarbetsländer ratificera detta för att det ska träda i kraft.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)