Proposition från Finansdepartementet

Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet Prop. 2018/19:32

Publicerad

Ladda ner:

Sverige är sedan 1998 anslutet till ett vägavgiftssamarbete (eurovinjettsamarbetet). Ett internationellt avtal har tecknats inom samarbetet som innebär att vägavgifterna höjs och anpassas till nyare utsläppskrav för fordon. Dessutom förlängs avtalet till 2029, vilket gör det möjligt att fortsätta att ta ut vägavgifter av utländska fordon på ett effektivt sätt. I propositionen föreslås riksdagen godkänna avtalet.

Skälet till ändringen av samarbetsavtalet är framförallt att bibehålla den totala avgiftsnivån och förstärka differentieringen av avgiften. Vägavgifterna har inte höjts sedan 2001 vilket inneburit att den reala avgiftsnivån sjunkit. Genom en utvidgad differentiering av vägavgiften anpassas trafikbeskattningen för den tunga godstrafiken till de kostnader som den ger upphov till i fråga om bl.a. miljöpåverkan. Den nuvarande differentieringen sträcker sig endast upp till utsläppsklass EURO II.

En stor del av den svenska godsfordonsflottan hör till de renare utsläppsklasserna EURO V och EURO VI. För dessa fordon innebär förslaget avgiftshöjningar mellan 0 och 6 procent. Ändringarna föreslås träda i kraft den dagen som regeringen bestämmer. Förslaget beräknas ge 120 miljoner kronor i ökade intäkter 2019.

Förslaget ingick i övergångsregeringens budgetproposition för 2019 och följer principen om att förslag som beror på internationella avtal ska genomföras.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)