Remiss av promemoria Höjda och miljödifferentierade vägavgifter Diarienummer: Fi2018/01890/S2

Här kan du ta del av till vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian Höjda och miljödifferentierade vägavgifter.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den
27 juli 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.