Lagrådsremiss från Näringsdepartementet

Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om linbaneanläggningar

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås ändringar i plan- och bygglagen. De föreslagna ändringarna innebär att svensk lagstiftning anpassas till Europaparlamentets och rådets förordning om linbaneanläggningar. EU-förordningen ersätter det nu gällande EU-direktivet om linbaneanläggningar för persontransport.

Ladda ner:

Lagförslagen innebär att hänvisningar till EU-förordningen görs i bestämmelser som avser utsläppande på marknaden, CE-märkning och tillsyn av byggprodukter. Vidare föreslås vissa ändringar i fråga om bemyndiganden. Anpassningen av svensk rätt till EU-förordningen kräver utöver föreslagna lagändringar ändringar på förordningsnivå och myndighetsföreskrifter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 21 april 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om linbaneanläggningar

    I lagrådsremissen föreslås ändringar i plan- och bygglagen. De föreslagna ändringarna innebär att svensk lagstiftning anpassas till Europaparlamentets och rådets förordning om linbaneanläggningar. EU-förordningen ersätter det nu gällande EU-direktivet om linbaneanläggningar för persontransport.

Proposition (1 st)

  • Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om linbaneanläggningar

    I propositionen föreslås ändringar i plan- och bygglagen. Ändringarna innebär att svensk lagstiftning anpassas till Europaparlamentets och rådets förordning om linbaneanläggningar. EU-förordningen ersätter det nu gällande EU-direktivet om linbaneanläggningar för persontransport. Lagförslagen innebär att hänvisningar till EU-förordningen görs i bestämmelser som avser utsläppande på marknaden, CE-märkning och tillsyn av byggprodukter. Vidare föreslås vissa ändringar i fråga om bemyndiganden.