Lagrådsremiss från Näringsdepartementet

Åtgärder för ett bättre dricksvatten

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås ändringar i livsmedelslagen (2006:804). Syftet är att underlätta för Sverige att fullgöra sina åtaganden enligt EU-rätten om offentliggörande och rapportering till Europeiska kommissionen av uppgifter som rör dricksvattenkvalitet. Ändringarna innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för den som producerar och tillhandhåller dricksvatten från större allmänna dricksvattenanläggningar att lämna uppgifter om dricksvattenkvaliteten till Livsmedelsverket. Livsmedelsverket ges även rätt att förelägga producenter och tillhandahållare om uppgiftsskyldigheten inte följs.

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås vidare en ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) för att skapa bättre förutsättningar för förnyelse och underhåll av vattenverk, ledningssystem och annan infrastruktur för produktion och distribution av dricksvatten.

Bestämmelsen i vattentjänstlagen om förnyelse- och underhållsplan
föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019 och lagändringarna i övrigt den
1 augusti 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition