Remiss av Betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32)

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar som inkommit Näringsdepartementet på SOU 2016:32 En trygg drickvattenförsörjning.

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.