Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att det ska införas en ny fordringsklass i den
svenska förmånsrättsordningen. Fordringar i den nya fordringsklassen ska medföra rätt till betalning efter oprioriterade fordringar men före efterställda fordringar. Det gäller fordringar som är hänförliga till skuldinstrument som inte är derivat eller innefattar derivat och vars ursprungliga löptid är minst ett år, om borgenärens rätt till betalning enligt förmånsrättslagen för en fordran hänförlig till ett sådant instrument framgår av det fordringsavtal och, i förekommande fall, prospekt som avser emissionen av instrumentet. Förslaget föranleder ändringar i förmånsrättslagen och lagen om resolution.

Det föreslås också att det i lagen om resolution ska tydliggöras dels
turordningen vid tillämpning av skuldnedskrivningsverktyget i fråga om
andra efterställda skulder än de relevanta kapitalinstrumenten, dels att
skuldnedskrivningsverktyget ska tillämpas på kvalificerade skulder enligt
förmånsrättsordningen i omvänd ordning.

Det föreslås slutligen att vissa felskrivningar i lagen om kapitalbuffertar
ska rättas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 29 december 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker

    I propositionen föreslås att det ska införas en ny fordringsklass i den svenska förmånsrättsordningen. Fordringar i den nya fordringsklassen ska medföra rätt till betalning efter oprioriterade fordringar men före efterställda fordringar.