Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker Diarienummer: Fi2018/00632/B

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Finansdepartementet gällande promemorian Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast
den 10 april 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.