Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen lämnas vissa förslag för att förbättra förutsättningarna
för kontroll av punktskattepliktiga varor. Det föreslås att vissa säkerheter
inom uppskovsförfarandet ska kunna tas i anspråk under minst sex
månader efter att ett godkännande att agera inom uppskovsförfarandet har upphört. Vidare föreslås att vissa skyldigheter vid flyttningar av
punktskattepliktiga varor från ett annat EU-land ska utvidgas till att även
omfatta den som transporterar varor för någon annans räkning. Detta gäller bl.a. att se till att förenklat ledsagardokument medföljer transporten och att i vissa situationer lämna uppgifter för identitetskontroll. Därutöver föreslås att Tullverket ges viss beslutanderätt i fråga om förverkande av punktskattepliktiga varor som har omhändertagits vid kontroll.

I lagrådsremissen föreslås också att det införs en ny typ av skattskyldig
för skatt på kemikalier i viss elektronik, "registrerad mottagare". Som
registrerad mottagare får Skatteverket godkänna den som i Sverige avser att yrkesmässigt från ett annat EU-land föra in eller ta emot skattepliktiga varor och som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som sådan mottagare. Skattskyldighet för registrerade mottagare inträder vid samma tidpunkt som för övriga icke lagerhållare, men dessa ska registreras av Skatteverket och lämna skattedeklarationer samlat för deklarationsperioder. Det föreslås vidare att det undantag från skattskyldighetens inträde för varor som skattskyldighet tidigare inträtt för, som i dag finns för godkända lagerhållare, ändras till ett generellt undantag.

I lagrådsremissen föreslås vidare att det införs en ny bestämmelse i lagen om skatt på energi som informerar om att uppdateringar av
hänvisningarna till tulltaxan för sådana varor som omfattas av lagen sker
genom genomförandebeslut fattade av Europeiska kommissionen.

I lagrådsremissen föreslås slutligen att det införs en återbetalning av
energiskatt på el vid viss lagring samt att skattskyldighet för energiskatt
på el inte ska inträda i vissa situationer när skattskyldighet redan har
inträtt.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet

    I propositionen lämnas vissa förslag för att förbättra förutsättningarna för kontroll av punktskattepliktiga varor. Det föreslås att vissa säkerheter inom uppskovsförfarandet ska kunna tas i anspråk under minst sex månader efter att ett godkännande att agera inom uppskovsförfarandet har upphört.