Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian lämnas vissa förslag för att förbättra förutsättningarna för
kontroll av punktskattepliktiga varor. Det föreslås därvid att vissa
säkerheter inom uppskovsförfarandet ska kunna tas i anspråk under minst sex månader efter att ett godkännande att agera inom uppskovsförfarandet har upphört. Vidare föreslås att vissa skyldigheter vid flyttningar av punktskattepliktiga varor från ett annat EU-land ska utvidgas till att även omfatta den som transporterar varor för annans räkning. Detta gäller bl.a. att se till att förenklat ledsagardokument medföljer transporten och att i vissa situationer lämna uppgifter för identitetskontroll. Därutöver föreslås att Tullverket ges viss beslutanderätt i fråga om förverkande av punktskattepliktiga varor som har omhändertagits vid kontroll.

I promemorian föreslås också att det införs en ny typ av skattskyldig för
skatt på kemikalier i viss elektronik, "registrerad mottagare". Som
registrerad mottagare får godkännas den som i Sverige avser att
yrkesmässigt från ett annat EU-land föra in eller ta emot skattepliktiga
varor och som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och
omständigheterna i övrigt är lämplig som sådan mottagare.
Skattskyldighet för registrerade mottagare inträder vid samma tidpunkt
som för övriga icke lagerhållare, men dessa ska registreras av Skatteverket och lämna skattedeklarationer samlat för deklarationsperioder. Det föreslås vidare att det undantag från skattskyldighetens inträde, som i dag finns för godkända lagerhållare, för varor som skattskyldighet tidigare inträtt för ändras till ett generellt undantag.

I promemorian föreslås att det införs en ny bestämmelse i lagen
om skatt på energi som informerar om att uppdateringar av
hänvisningarna till tulltaxan för sådana varor som omfattas av lagen sker
genom genomförandebeslut fattade av EU-kommissionen.

I promemorian föreslås slutligen att det införs en återbetalning av
energiskatt på el vid lagring samt att skattskyldighet för energiskatt på el
inte ska inträda i vissa situationer när skattskyldighet redan inträtt.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet

    I propositionen lämnas vissa förslag för att förbättra förutsättningarna för kontroll av punktskattepliktiga varor. Det föreslås att vissa säkerheter inom uppskovsförfarandet ska kunna tas i anspråk under minst sex månader efter att ett godkännande att agera inom uppskovsförfarandet har upphört.