Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk och föreskrifter om produktingripande

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att utländska avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s s.k. finalitydirektiv ska kunna likställas med system som omfattas av direktivet.

Ladda ner:

För avveckling som sker i likställda system ska det finnas samma skydd mot rättsliga risker som vid avveckling i system som omfattas av finalitydirektivet. Förslaget innebär ändringar i dels lagen om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden, dels lagen om resolution.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

I lagrådsremissen föreslås även bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om produktingripande enligt EU-förordning om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (den s.k. MiFIR) och EU-förordning om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter). Förslaget innebär ändringar i lagen om värdepappersmarknaden och lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)