Hoppa till huvudinnehåll

Genomförande av EU:s reviderade direktiv om säkerhet ombord på passagerarfartyg

Publicerad

I lagrådsremissen lämnas förslag till förändringar och förenklingar om hur tillsyn av fartyg ska gå till.

Den särskilda tillsynsformen värdstatskontrolltas bort. I fortsättningen ska fartyg inspekteras inte bara om tillsynsmyndigheten anser det motiverat utan också enligt föreskrifter som har meddelats av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Bestämmelserna om inspektion av utländska fartyg förenklas.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås fåbemyndigande att meddela föreskrifter om tillsyn.

Det föreslås vidare att skyldigheterna att förbjuda ett fartygs resa vid brister hos fartyget om andra åtgärder inte är tillräckliga kompletteras med att sådana skyldigheter ska gälla även vid otvetydig fara för hälsa, liv eller säkerhet eller omedelbar fara för hälsa.

Det föreslås slutligen att regeringen eller den myndighet som regeringenbestämmer ska få meddela föreskrifter dels om skyldighet att föra över uppgifter om ombordvarande på passagerarfartyg, dels om tillträde till fartyg vid tillsyn för andra personer än de som verkställer eller biträder vid tillsynen.

Förslagen genomför flera EU-direktiv som rör säkerhet på passagerarfartyg och tillsyn av sådana fartyg.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 19 december 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...