Lagrådsremiss från Finansdepartementet

En ny reglering för tjänstepensionsföretag

Publicerad

Lagrådsremissen innehåller förslag som genomför EU:s andra tjänstepensionsdirektiv (IORP 2) och innefattar en helt ny reglering för tjänstepensionsföretag.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att det införs en ny lag om tjänstepensionsföretag som ska driva tjänstepensionsverksamhet på försäkringsområdet och som enbart meddelar tjänstepensionsförsäkringar. Försäkringsföretag som driver tjänste­pensionsverksamhet och tjänstepensionskassor kan bli tjänstepensions­företag. Det ska även vara möjligt att bilda helt nya tjänstepensionsföretag.

Den föreslagna regleringen för tjänstepensionsföretag utgår från andra tjänstepensionsdirektivet. Utöver de regler som följer av direktivet föreslås bland annat en förstärkt solvensreglering med ett riskbaserat kapitalkrav som motsvarar de krav som Finansinspektionen i dag tillämpar i sin tillsyn över försäkringsföretag och tjänstepensionskassor (det s.k. trafikljuset).

De nya reglerna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 december 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1 st)