Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket

Publicerad

Ladda ner:

I syfte att förbättra Skatteverkets möjligheter att förebygga, förhindra och upptäcka brottslighet som har anknytning till myndighetens verksamhet föreslås att verksamheterna beskattning, folkbokföring och id-kort inom Skatteverket ska ha en skyldighet att lämna uppgifter till den brottsbekämpande verksamheten. Uppgifter ska lämnas om de kan antas ha samband med misstänkt brottslig verksamhet och innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller mer eller sker systematiskt.

Vidare föreslås en uppgiftsskyldighet för den brottsbekämpande
verksamheten till verksamheterna beskattning, folkbokföring och id-kort om det kan antas att uppgifterna har särskild betydelse för ett ärende i den mottagande verksamheten. Medan det pågår en förundersökning avgör förundersökningsledaren om och i så fall när det är lämpligt att lämna uppgifterna. Genom förslaget ökar förutsättningarna för att skattebesluten blir mer korrekta, att uppgifterna i folkbokföringen bättre återspeglar verkligheten och att id-kort kan utfärdas på ett korrekt sätt.

Det föreslås även att en uppgift som omfattas av sekretess inte ska
lämnas om övervägande skäl talar för att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför intresset av att uppgiften lämnas ut.

Förslaget innebär att lagen om Skatteverkets brottsbekämpande
verksamhet ändras. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition