Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ny associationsrätt för medlemsbanker

Publicerad

Ladda ner:

Medlemsbanker ska tillämpa samma associationsrättsliga regler som gäller för vanliga ekonomiska föreningar, med de undantag som motiveras av bankrörelsen.

Medlemsbanker är ett alternativ till affärsbanker för bankkunder som vill vara med och påverka verksamhetsinriktningen t.ex. mot hållbara investeringar. Förslaget i lagrådsremissen innebär att den 25 år gamla associationsrättsliga regleringen för medlemsbanker upphävs.

Banker omfattas av näringsrättslig lagstiftning som regler för tillstånd att driva bankrörelse. De tillämpar också associationsrättslig lagstiftning tex om funktionsfördelningen mellan medlemmar, styrelse och verkställande direktör.  Den näringsrättsliga regleringen för banker påverkas inte av förslaget och medlemsbankerna kommer även fortsatt att stå under Finansinspektionens tillsyn.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ny associationsrättslig reglering för medlemsbanker

    Den associationsrättsliga regleringen för medlemsbanker, dvs. ekonomiska föreningar som driver bankrörelse, finns i dag i lagen om medlemsbanker. I promemorian föreslås att den lagen ska upphävas.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut