Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Skattebefrielse för biogasol som förbrukas för uppvärmning

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att befrielsen från energi- och koldioxidskatt för vissa biobränslen som förbrukas för uppvärmning utvidgas till att omfatta biogasol.

Ladda ner:

Med biogasol avses ett vätskeformigt eller gasformigt bränsle som framställts av biomassa och vars energiinnehåll till övervägande del härrör från propan eller butan. Förslaget syftar till att minska utsläppen av koldioxid från svenska anläggningar och bidra till en omställning till nettonollutsläpp till 2045. Förslaget föranleder ändringar i lagen om skatt på energi.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021, dock under förutsättning att ett statsstödsgodkännande erhållits dessförinnan.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition

Laddar...