Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Skattebefrielse för biogasol som förbrukas för uppvärmning Fi2019/04129/S2

Publicerad

I promemorian föreslås att befrielsen från energi- och koldioxidskatt för vissa biobränslen som förbrukas för uppvärmning utvidgas till att omfatta biogasol.

Ladda ner:

Med biogasol avses ett vätskeformigt eller gasformigt bränsle som framställts av biomassa och vars energiinnehåll till övervägande del härrör från produktens innehåll av propan eller butan. Skälet till skattebefrielsen är att minska utsläppen av koldioxid från svenska anläggningar och bidra till en omställning till nettonollutsläpp till 2045.

Förslaget föranleder ändringar i lagen om skatt på energi. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021, dock under förutsättning att ett statsstödsgodkännande erhållits dessförinnan.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 8
januari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition

Laddar...