Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon

Publicerad

I lagrådsremissen lämnas förslag på de ändringar av svensk lag som är nödvändiga för att lagstiftningen ska anpassas till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG.

Ladda ner:

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon

    I lagrådsremissen lämnas förslag på de ändringar av svensk lag som är nödvändiga för att lagstiftningen ska anpassas till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG.

Proposition