Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Elförbrukare vid spårbunden trafik

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att det ska införas en särskild reglering av vem
som ska anses förbruka el som omfattas av skattenedsättningen för
energiskatt på elförbrukning vid spårbunden trafik. Vem som faktiskt
förbrukat elen i dessa fall kommer därmed att sakna betydelse.
Förslaget föranleder ändringar i lagen om skatt på energi.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition