Lagrådsremiss från Infrastrukturdepartementet

Transportstyrelsens olycksdatabas

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att det ska införas en lag som reglerar person-uppgiftsbehandlingen i den databas över olyckor och skador i trafiken som förs av Transportstyrelsen.

Ladda ner:

Uppgifterna i databasen används i olika trafik-säkerhetsrelaterade sammanhang. I lagen, som kompletterar EU:s data-skyddsförordning, finns bl.a. bestämmelser om för vilka ändamål person-uppgifter får behandlas i databasen, om krav på pseudonymisering av personuppgifter och om direktåtkomst. Därutöver finns bestämmelser om skyldigheter för Polismyndigheten, Kustbevakningen och vissa vårdgivare att lämna uppgifter till databasen. Databasen innehåller i dag huvudsakligen uppgifter om olyckor som uppstått i vägtransportsystemet. Den nya lagen innebär att också uppgifter om olyckor i fritidssjöfart ska rapporteras till databasen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Transportstyrelsens olycksdatabas

    I lagrådsremissen föreslås att det ska införas en lag som reglerar person-uppgiftsbehandlingen i den databas över olyckor och skador i trafiken som förs av Transportstyrelsen.

Proposition (1 st)