Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

Publicerad

I lagrådsremissen lämnas förslag till lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning.

Ladda ner:

Förslagen innebär i huvudsak följande.

  • Upplysningsbestämmelser införs i några lagar på fondområdet om attdet i EU-förordningen finns ytterligare bestämmelser om vad eninformationsbroschyr och en årsberättelse ska innehålla.
  • Fondförvaltare ska betala årliga avgifter för Finansinspektionens verksamhet enligt EU-förordningen.
  • Det införs ett krav på att fondförvaltare ska lämna information enligt EU-förordningen för att få ingå fondavtal med Pensionsmyndigheten.
  • En upplysningsbestämmelse införs i lagen om värdepappersmarknadenom att det i EU-förordningen finns ytterligare bestämmelser för densom tillhandahåller portföljförvaltning.
  • Upplysningsbestämmelser införs i årsredovisningslagen om att det i EU-förordningen finns ytterligare bestämmelser om vad en hållbarhetsrapport ska innehålla.

Förslagen i lagrådsremissen behandlar inte frågan om vad som är miljömässigt hållbart. Den frågan behandlas i EU:s gröna taxonomiförordning och i delegerade akter som antas av kommissionen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022, vilket är den tidpunkt då EU:s gröna taxonomiförordning ska börja tillämpas i de delar som gäller förordningens klimatrelaterade miljömål.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut

Laddar...