Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning Fi2021/01011

Publicerad

I promemorian lämnas förslag till lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomi­förordning.

Ladda ner:

 Förslagen innebär i huvudsak följande:

  • Upplysningsbestämmelser införs i några lagar på fondområdet om vad en infor­mations­broschyr och en årsberättelse ska innehålla.
  • Fondförvaltare ska betala årliga avgifter för Finansinspektionens verk­sam­het enligt EU-förordningen.
  • Det införs ett krav på att fond­förvaltare ska lämna information enligt EU-förordningen för att få ingå fond­avtal med Pensions­myndig­heten.
  • Finansinspektionens tillsyn över vissa pensionsstiftelser som är tjänste­pensions­institut utvidgas till att även omfatta tillsyn av att EU-förordningen efterföljs.
  • Det förtydligas att även små försäkringsförmedlare och värdepappers­bolag med färre än tre anställda ska tillämpa EU-förordningen.
  • Upplysningsbestämmelser införs i årsredovisningslagen om vad en håll­bar­hetsrapport ska innehålla.

Förslagen i promemorian behandlar inte frågan om vad som ska anses miljömässigt hållbart. Den frågan behandlas i EU:s gröna taxonomi­förordning och i delegerade akter som antas av kommissionen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022, vilket är den tid­punkt då EU:s gröna taxonomiförordning ska börja tillämpas i de delar som gäller för­ord­ningens klimat­relaterade miljömål.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut

Laddar...