Lagrådsremiss från Kulturdepartementet

Ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag och bättre villkor för kommersiell radio

Publicerad

I lagrådsremissen föreslår regeringen ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696). De leverantörer av medietjänster som omfattas av skyldigheten att lämna viss information enligt radio- och tv-lagen ska även se till att mottagare av tjänsten har tillgång till information om vem som är leverantörens ägare. Även kretsen av de som ska lämna information utökas.

Ladda ner:

Vidare föreslås att tillstånd att sända tv och sökbar text-tv meddelade av Myndigheten för press, radio och tv ska gälla i åtta år i stället för sex år. Bestämmelserna om återkallelse av tillstånd vid överträdelser av radio- och tv-lagens regler om produktplacering, sponsring, reklam och andra annonser ändras i syfte att åstadkomma en mer proportionerlig koppling mellan arten av överträdelsen och sanktionen. Förslag lämnas också om flexiblare annonsregler för kommersiell radio, med syfte att likställa regleringen om högsta tillåtna tid för annonser med den som gäller för tv och därmed förbättra villkoren för kommersiell radio.

I lagrådsremissen föreslås därutöver en ny tillfällig lag om synkroniserade tillståndsperioder för analog och digital kommersiell radio. Den tillfälliga lagen ger tillståndshavarna möjlighet till förlängning av tillstånd för digital kommersiell radio så att de löper ut samtidigt med nuvarande tillstånd för analog kommersiell radio.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ändringar i radio- och tv-lagen

    I promemorian lämnas förslag om att införa nya regler i radio- och tv-lagen som syftar till att öka tillgången till information om ägarförhållandena hos leverantörer av medietjänster. Förslag lämnas också med syfte att synkronisera tillståndsperioderna för tv som finansieras med public service-avgiften och annan tv.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag och bättre villkor för kommersiell radio

    I lagrådsremissen föreslår regeringen ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696). De leverantörer av medietjänster som omfattas av skyldigheten att lämna viss information enligt radio- och tv-lagen ska även se till att mottagare av tjänsten har tillgång till information om vem som är leverantörens ägare. Även kretsen av de som ska lämna information utökas.

Proposition