Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

Publicerad

Regeringen föreslår nya regler på upphovsrättsområdet som syftar till att anpassa upphovsrätten till den senaste tekniska utvecklingen. Med förslagen genomförs EU-direktivet om upphovsrätten på den digitala inre marknaden.

Ladda ner:

Regeringen föreslår bland annat nya inskränkningar i upphovsrätten för att underlätta undervisning och forskning och för att kulturarvet ska kunna bevaras. Nya bestämmelser föreslås också för att förbättra förutsättningarna för att fritt kunna återge äldre konstverk.

Regeringen föreslår vidare att framställare av presspublikationer ges en ny ensamrätt till sina publikationer för att tidningsföretagen ska kunna få ersättning när deras material används på internet. En ny avtalslicens föreslås också för att underlätta för användare och rättsinnehavare genom att möjliggöra heltäckande avtal i situationer där presspublikationer utnyttjas på internet.

Nya regler föreslås för att reglera ansvaret för leverantörer av tjänster på internet där användarna själva laddar upp material. Bestämmelserna innebär att leverantörerna ska ingå avtal med de rättsinnehavare som vill det, men också att de ska vara skyldiga att i flera avseenden agera i förhållande till material som mot rättsinnehavarens vilja laddas upp på tjänsterna. Särskilda regler föreslås för att skydda tjänsternas användare.

Slutligen föreslås ett antal bestämmelser som avser att stärka avtalspositionen för upphovsmän, utövande konstnärer och fotografer när de överlåter sina rättigheter till förlag, producenter, tidningar och andra aktörer på den upphovsrättsliga marknaden.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

    I april 2019 antogs ett EU-direktiv om upphovs­rätt och närstå­ende rättig­heter på den digitala inre mark­naden. Direk­tivet syftar huvud­sak­ligen till att anpassa och komplet­tera unionens upp­hovs­rätts­liga regel­verk till den senaste tekniska utveck­lingen.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

    Regeringen föreslår nya regler på upphovsrättsområdet som syftar till att anpassa upphovsrätten till den senaste tekniska utvecklingen. Med förslagen genomförs EU-direktivet om upphovsrätten på den digitala inre marknaden.

Proposition (1 st)

  • Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

    Regeringen föreslår nya regler på upphovs­rätts­området som syftar till att anpassa upphovs­rätten till den senaste tekniska utveck­lingen. Med förslagen genomförs EU-direktivet om upphovs­rätten på den digitala inre marknaden.