Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden Ds 2021:30

Publicerad

I april 2019 antogs ett EU-direktiv om upphovs­rätt och närstå­ende rättig­heter på den digitala inre mark­naden. Direk­tivet syftar huvud­sak­ligen till att anpassa och komplet­tera unionens upp­hovs­rätts­liga regel­verk till den senaste tekniska utveck­lingen.

Ladda ner:

I denna prome­moria övervägs och föreslås författ­nings­änd­ringar som genom­för direktivet i svensk rätt.

Det föreslås nya inskränk­ningar i upp­hovs­rätts­lagen för syften som rör text- och data­utvinning, under­visning och bevarande av kultur­arvs­institu­tionernas sam­lingar. Dessutom föreslås ett undan­tag från den rätt foto­grafer har till sina foto­grafier för att under­lätta sprid­ningen av bild­konstverk som inte längre är upp­hovs­rätts­ligt skyddade. En ny avtals­licens före­slås för att under­lätta för kultur­arvs­institu­tioner att digitali­sera och till­gänglig­göra verk som finns i deras sam­lingar men som inte finns i handeln och det föreslås gene­rella regler om informa­tions­plikt för de organisa­tioner som ingår avtal med avtals­licens­verkan.

Utgivare av press­publika­tioner före­slås få en ny till upphovs­rätten när­stående rättighet till sina publika­tioner. Rätten ska gälla på inter­net och i förhål­lande till nytt­janden av leveran­törer av informa­tions­sam­hällets tjänster. Den ska inte hindra privat­personers använd­ning, länk­ning till tidningars webb­sidor eller använd­ning av mycket korta utdrag.

Stora leveran­törer av online­tjänster för delning av inne­håll före­slås få ett upp­hovs­rätts­ligt ansvar för det inne­håll deras användare laddar upp på tjänsten. Leveran­törerna ska dock inte hållas ansvariga om de agerar på visst sätt för att ingå avtal med rätts­inne­havare och för att hålla olovligt material borta från tjänsten. Leveran­törerna åläggs också skyldig­heter i förhål­lande till använ­darna, så att inte laglig använd­ning ska hindras.

Det före­slås vidare ett antal regler för att stärka upphovs­män, utövande konst­närer och fotografer som avtals­parter. De ska ha rätt till skälig ersätt­ning när de överlåter sina rättig­heter. Om det i efterhand visar sig att en erhållen ersättning är opropor­tioner­ligt låg i förhål­lande till för­värvarens intäkter, ska de ha rätt till ytter­ligare skälig ersätt­ning. Upphovs­män, utövande konst­närer och foto­grafer före­slås också få rätt till viss information om hur deras verk och presta­tioner används och en rätt att häva avtal om förvär­va­ren inte utnyttjar ett verk eller en prestation.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

    I april 2019 antogs ett EU-direktiv om upphovs­rätt och närstå­ende rättig­heter på den digitala inre mark­naden. Direk­tivet syftar huvud­sak­ligen till att anpassa och komplet­tera unionens upp­hovs­rätts­liga regel­verk till den senaste tekniska utveck­lingen.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

    Regeringen föreslår nya regler på upphovsrättsområdet som syftar till att anpassa upphovsrätten till den senaste tekniska utvecklingen. Med förslagen genomförs EU-direktivet om upphovsrätten på den digitala inre marknaden.

Proposition (1 st)

  • Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

    Regeringen föreslår nya regler på upphovs­rätts­området som syftar till att anpassa upphovs­rätten till den senaste tekniska utveck­lingen. Med förslagen genomförs EU-direktivet om upphovs­rätten på den digitala inre marknaden.