Lagrådsremiss från Socialdepartementet

En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke

Publicerad

Regeringen föreslår att socialnämnden ska få besluta om öppna insatser till barn som har fyllt 12 år utan vårdnadshavarnas samtycke. Detta om det bedöms vara lämpligt och om barnet samtycker till insatsen.

Ladda ner:

Meningen är att öka socialnämndens möjligheter att stödja barn även om samtycke saknas från barnets vårdnadshavare.

Insatser i hemmet

Öppna insatser är insatser som ges till barn och unga som bor i det egna hemmet, exempelvis stöd- och behandlingsinsatser eller förebyggande insatser som riktar sig till individer och grupper. Öppna insatser kan även ges till barn och unga som bor i familjehem, hem för vård eller boende (HVB) eller stödboende. Öppna insatser avser inte placeringar utanför det egna hemmet.

Kontaktperson

Regeringen föreslår också att socialnämnden utan vårdnadshavarnas samtycke ska få utse en kontaktperson för barn som har fyllt 12 år. Detta om det är lämpligt och barnet samtycker till det.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)