Proposition från Socialdepartementet

En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke Prop. 2022/23:64

Publicerad

Regeringen föreslår att socialnämnden ska få möjlighet att, utan vårdnadshavarnas samtycke, få besluta om öppna insatser till barn som har fyllt 12 år. Detta om det bedöms vara lämpligt och om barnet samtycker till insatsen.

Ladda ner:

Meningen är att öka socialnämndens möjligheter att stödja barn även om barnets vårdnadshavare inte samtycker till insatsen.

Situationen får inte heller vara så allvarlig att kriterierna för ett omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga är uppfyllda.

Med öppna insatser avses insatser som ges till barn och unga som bor i det egna hemmet. Det kan exempelvis vara stöd- och behandlingsinsatser eller förebyggande insatser som riktar sig till individer och grupper.

Regeringen föreslår:

  • att man ska kunna kan ge insatser till barn och unga som bor i familjehem, hem för vård eller boende (HVB) eller stödboende. Med öppna insatser avses inte placeringar utanför det egna hemmet.
  • att socialnämnden utan vårdnadshavarnas samtycke ska få utse en kontaktperson eller en särskilt kvalificerad kontaktperson för ett barn som har fyllt 12 år. Detta under förutsättningar att det är lämpligt och att barnet samtycker till det.


Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)