Remiss från Socialdepartementet

Remiss Socialstyrelsens rapport Öppna insatser utan samtycke Diarienummer: S2019/04727

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen Socialstyrelsens rapport Öppna insatser utan samtycke. Övriga yttranden förvaras i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 10 januari 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.