Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att de resultatutjämningsreserver som regleras i kommunallagen ska ersättas med resultatreserver.

Ladda ner:

Införandet av resultatreserver innebär att kommuner och regioner ges större möjligheter att planera sitt sparande i syfte att nå en god ekonomisk hushållning. Det föreslås även att budgeten ska innehålla en redogörelse för ekonomin i de kommunala koncernföretagen och att revisionsberättelserna ska hållas tillgängliga för allmänheten på kommunens eller regionens webbplats. Det föreslås också att kravet på att besluta om särskilda riktlinjer för pensionsmedelsförvaltningen ska tas bort.

Vidare bedömer regeringen att redovisningen av pensionsförpliktelser även fortsättningsvis ska ske enligt den nuvarande blandmodellen.

Regeringens förslag syftar till att främja en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner.

Det föreslås slutligen att en felaktig hänvisning i en bestämmelse i 7 kap. kommunallagen ska rättas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En god kommunal hushållning

    Utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner

    I propositionen föreslås att de resultatutjämningsreserver som regleras i kommunallagen ska ersättas med resultatreserver. Införandet av resultatreserver innebär att kommuner och regioner ges större möjligheter att planera sitt sparande i syfte att nå en god ekonomisk hushållning.

Laddar...