Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

En god kommunal hushållning SOU 2021:75

Publicerad

Utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

En särskild utredare har haft i uppdrag att bedöma om nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning i kommunallagen utgör en bra grund för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. Syftet med utredningen är att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta framtida utmaningar genom att föreslå ett sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En god kommunal hushållning

    Utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner

    I propositionen föreslås att de resultatutjämningsreserver som regleras i kommunallagen ska ersättas med resultatreserver. Införandet av resultatreserver innebär att kommuner och regioner ges större möjligheter att planera sitt sparande i syfte att nå en god ekonomisk hushållning.