Pressmeddelande från Finansdepartementet

Lagrådsremiss om effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss med förslag som syftar till att skapa goda förutsättningar för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner.

Ett av förslagen innebär att dagens resultatutjämningsreserv (RUR) ersätts med en resultatreserv (RER). Sparande i en resultatreserv ger kommuner och regioner förutsättningar att på ett mer effektivt sätt än i en resultatutjämningsreserv möjliggöra sparande till en buffert för oförutsedda händelser. RER innebär i förlängningen också ett mer flexibelt balanskrav. De medel som i dag finns i resultatutjämningsreserverna föreslås användas till sitt ursprungliga ändamål, det vill säga att utjämna intäkter över en konjunkturcykel under en övergångsperiod.

– Regeringen bedömer att nuvarande regelverk i stort fungerar väl, och att det har god legitimitet i sektorn. Genom resultatreserven tillgodoser regeringen sektorns önskemål om en flexiblare användning av sparade medel. Det är dock viktigt att säkerställa att kapital som redan sparats i en resultatutjämningsreserv kan användas för sitt avsedda syfte. Därför föreslår regeringen att resultatutjämningsreserverna ska få användas under en övergångsperiod på 10 år, säger civilminister Erik Slottner.

I lagrådsremissen föreslås även att kravet på att besluta om särskilda riktlinjer för pensionsmedelsförvaltningen ska tas bort. Regeringen bedömer att redovisningen av pensionsförpliktelser även fortsättningsvis ska ske enligt den nuvarande blandmodellen.

Slutligen föreslås att budgeten ska innehålla en redogörelse för ekonomin i de kommunala koncernföretag som ingår i en kommunal koncern samt att revisionsberättelserna ska hållas tillgängliga för allmänheten på kommunens eller regionens webbplats.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.  

Presskontakt

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00