Proposition från Utbildningsdepartementet

Nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningar Prop. 2000/01:71

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Landstingen och Gotlands kommun är i dag huvudmän för vårdhögskoleutbildningarna, dvs. utbildning till arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, ortopedingenjör, sjukgymnast, sjuksköterska (inklusive specialistutbildningar) och tandhygienist samt utbildning inom social omsorg. I propositionen föreslås att staten från och med den 1 januari 2002 övertar huvudmannaskapet för dessa utbildningar. Med ett övertagande av huvudmannaskapet avses att staten tar över det övergripande ansvaret för att organisera, genomföra och finansiera utbildningarna. Samtliga landsting med undantag av Jönköpings läns landsting och Gotlands kommun har under 19951999 genom avtal överlämnat ett utbildningsuppdrag till den statliga högskolan. Parterna avser att träffa avtal om att dessa avtal skall upphöra att gälla i samband med att staten tar över huvudmannaskapet för vårdhögskoleutbildningarna.