Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting Prop. 2003/04:105

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen, som regeringen lämnade till riksdagen 27 maj, föreslås ändringar i kommunallagen (1991:900) och i lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Förslagen innebär att kommuner och landsting, i sin budget, ska ta fram särskilda mål och riktlinjer för en god ekonomisk hushållning. Det föreslås också att förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Vidare föreslås att revisorerna skall bedöma om resultaten i delårsrapporten och årsbokslutet är förenliga med de mål fullmäktige beslutat om i budgeten och planen för ekonomin under perioden samt att delårsrapporten skall behandlas av fullmäktige. Vissa ändringar av det nuvarande balanskravet föreslås. Den frist om två år som i dag gäller för kommuner och landsting för att återställa det egna kapitalet efter ett redovisat negativt resultat föreslås bli förlängd med ytterligare ett år. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur återställandet skall ske. Vad händer nu? Propositionen har beretts i finansutskottet och riksdagen tog propositionen upp för beslut den 27 oktober 2004. Riksdagen beslutade enligt förslaget och lagändringarna kommer att träda i kraft den 1 december 2004 och ska tillämpas första gången avseende räkenskapsåret 2005.
Laddar...