Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Vissa socialförsäkringsfrågor Prop. 2005/06:159

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en viss utvidgning av när tillfällig föräldrapenning skall kunna utges under ett obegränsat antal dagar vid vård av ett barn under 18 år som blivit allvarligt sjukt och som genomgår sådan behandling som behövs för att barnet skall ges en möjlighet att bli botat. Vidare föreslås att en person med sjuk- eller aktivitetsersättning skall kunna ha sin ersättning vilande vid studier i upp till 24 kalendermånader. Liknande regler finns redan för att pröva förvärvsarbete. I propositionen föreslår regeringen också att en bestämmelse om bevisbördan när det gäller samboförhållanden införs i lagen om bostadstillägg till pensionärer. Denna innebär att om det har framkommit omständigheter som gör det sannolikt att två personer är sammanboende skall dessa likställas med sambor om inte den som ansöker om bostadstillägg visar att de inte är sambor. Vidare föreslås en justering av reglerna för inkomstberäkning vid beräkning av särskilt bostadstillägg. Regeringen föreslår vidare att en försäkrad som deltar i det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetspraktik i form av interpraktik skall omfattas av en skyddad sjukpenninggrundande inkomst under sådan tid. I propositionen föreslås även en ändring av reglerna om beräkning av försäkringstid för sjuk- och aktivitetsersättning i form av garantiersättning till följd av direktiv 2003/109/EG om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning, vilket antogs av Europeiska unionens råd den 25 november 2003. Ändringen innebär att tredjelandsmedborgare med ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat och med uppehållstillstånd i Sverige skall likställas med svensk medborgare. Justeringen av reglerna om särskilt bostadstillägg till pensionärer och rätt till vilande sjuk- och aktivitetsersättning vid studier föreslås träda i kraft den 1 januari 2007. Övriga ändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.
Laddar...