Avtalet mellan EG och Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område ID-nummer: 2006/07:106

Ladda ner:

Europeiska gemenskapen och Danmark har ingått ett avtal som innebär att bestämmelserna i rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen) blir tillämpliga mellan gemenskapen och Danmark. Bestämmelserna i Bryssel I-förordningen kommer därmed att bli tillämpliga bl.a. när danska avgöranden ska verkställas i Sverige och när svenska avgöranden ska verkställas i Danmark. Avtalet, som är direkt tillämpligt i Sverige, kommer att träda i kraft den 1 juli 2007. I propositionen föreslår regeringen vissa lagändringar som föranleds av avtalet. Bland annat föreslås att lagen med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden även ska komplettera avtalet mellan gemenskapen och Danmark. Lagändringarna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 juli 2007.