Proposition från Justitiedepartementet

Harmoniserad patenträtt Prop. 2006/07:56

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen att Sverige ska tillträda två konventioner på patenträttens område: den reviderade europeiska patentkonventionen (European Patent Convention, EPC 2000) och patenträttskonventionen (Patent Law Treaty, PLT). Genom EPC 2000 har den europeiska patentkonventionen blivit mer användarvänlig. Sverige är sedan tidigare anslutet till den europeiska patentkonventionen och ett tillträde till EPC 2000 är en förutsättning för att Sverige ska fortsätta att vara det. PLT syftar till att förenkla och harmonisera formella krav som ställs för patentansökningar och beviljade patent. Konventionen underlättar för företag och enskilda att få patentskydd i flera länder. I propositionen föreslår regeringen också att det ska införas en ny möjlighet för patenthavare att genom en administrativ prövning vid Patent- och registreringsverket begränsa ett patent eller få det upphävt i sin helhet. Med stöd av de föreslagna bestämmelserna kan en patenthavare rätta till ett patent som bedöms vara ogiltigt till viss del och på så sätt undvika en ogiltighetstalan vid domstol. Det föreslås också utvidgade möjligheter att begränsa ett patent inom ramen för en domstolsprövning av patentets giltighet. Propositionen innehåller förslag till de anpassningar av patentlagen som behövs eller i övrigt är motiverade av Sveriges tillträde till EPC 2000 och PLT. Det föreslås också ändringar i patentlagen för att anpassa lagen till ändringar som skett i konventionen om patentsamarbete (Patent Cooperation Treaty, PCT). Propositionen innehåller ett förslag om ändring i patentlagen som möjliggör för en innehavare av en gemenskapens växtförädlarrätt att få tvångslicens att utnyttja en bioteknisk uppfinning som skyddas av patent. Lagändringarna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 juli 2007. Det gäller dock inte lagändringar som är föranledda av EPC 2000. Dessa lagändringar föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.