Proposition från Socialdepartementet

Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m. Prop. 2006/07:117

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att arbetsgivare skall ges möjlighet att från en arbetstagare begära läkarintyg som avser förhållanden redan från och med den första sjukdagen i en sjuklöneperiod. Flera arbetsgivare har redan i dag en sådan möjlighet med stöd i kollektivavtal. Genom förslaget får samtliga arbetsgivare rätt att i särskilda fall begära läkarintyg som avser förhållanden under perioden före den sjunde kalenderdagen efter sjukanmälningsdagen, vilken annars är den dag från vilken arbetstagaren vanligtvis skall styrka sin nedsatta arbetsförmåga. Underlåter en arbetstagare utan godtagbart skäl att lämna intyg enligt arbetsgivarens begäran är arbetsgivaren inte skyldig att utge sjuklön för den återstående delen av sjuklöneperioden. De nya bestämmelserna om läkarintyg skall tillämpas i de fall inte annat gäller enligt kollektivavtal. I propositionen föreslås också att Försäkringskassans socialförsäkringsnämnder skall avvecklas. Beslut i ärenden som tidigare har avgjorts i socialförsäkringsnämnd skall i stället fattas av en tjänsteman hos Försäkringskassan. Vidare lämnas i propositionen förslag till ändringar i bestämmelserna om revision av samordningsförbund. Det föreslås att var och en av de samverkande kommunerna och landstinget skall få möjlighet att träffa överenskommelse om att använda sig av en eller flera gemensamma revisorer. Vidare införs det en bestämmelse om att det är samordningsförbundet som svarar för arvoden till revisorerna. Det föreslås också en anpassning av bestämmelserna om revision av samordningsförbund med anledning av vissa ändringar i kommunallagen (1991:900). I propositionen lämnas också ett förslag om att det inte längre skall vara ett krav att inhämta försäkringsläkarens bedömning när det gäller beslut om medicinsk utredning för den som uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning. Den frivilliga sjukpenningförsäkringen föreslås upphöra att gälla. Särskilda övergångsbestämmelser föreslås dock införas för försäkringstagare som har ett pågående ersättningsärende vid den tidpunkt då försäkringen upphör. De äldre reglerna om den s.k. hemmamakeförsäkringen som övergångsvis fortfarande gäller föreslås samtidigt upphöra att gälla. Även försäkringen mot vissa semesterlönekostnader föreslås upphöra att gälla. Vidare föreslås några ändringar när det gäller omprövning och överklagande av beslut om pensionsgrundande inkomst m.m. och att en ändring av den pensionsgrundande inkomsten kan göras oavsett storleken på den ändrade inkomsten. Slutligen görs några ändringar i lagen (1993:737) om bostadsbidrag vid beräkningen av inkomst. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.