Proposition från Finansdepartementet

Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder, m.m. Prop. 2007/08:57

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till lagändringar som syftar till att genomföra ett EG-direktiv (2007/16/EG), direktivet om tillåtna tillgångar. Direktivet innehåller regler om de tillgångar som värdepappersfonder får investera i. I propositionen föreslås också lagändringar som avser Finansinspektionens tillsyn av och möjligheter till ingripanden mot fondbolag. Förslagen innebär att bestämmelserna utformas på motsvarande sätt som i annan lagstiftning på det finansiella området. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 23 juli 2008. Den 7 maj 2008 röstade riksdagen ja till förslagen i propositionen.