Transportstyrelsen och dess verksamhet Prop. 2008/09:31

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I enlighet med tidigare regeringsbeslut inrättas den 1 januari 2009 en ny myndighet, Transportstyrelsen, som kommer att överta all verksamhet vid Järnvägsstyrelsen och Luftfartsstyrelsen samt delar av verksamheten vid Sjöfartsverket och Vägverket. Även ett mindre antal uppgifter för Banverket, Tullverket och Boverket förs över till den nya myndigheten. För att formellt kunna utöva verksamheten från dagen för inrättandet behöver ett antal lagar ändras på så sätt att nuvarande myndighetsnamn byts ut mot namnet Transportstyrelsen. Förslagen i denna proposition består till största delen av sådana namnändringar, men också av några smärre ändringar av materiell eller författningsteknisk natur. Dessa ändringar behövs huvudsakligen för att möjliggöra för Transportstyrelsen att utöva sin verksamhet. Samtliga förslag bör träda i kraft samtidigt med Transportstyrelsens inrättande, dvs. den 1 januari 2009.