Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Taxering och beskattning av ägarlägenheter Prop. 2008/09:83

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås ändringar i reglerna om fastighetstaxering, statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift och inkomstskatt. Förslagen ansluter till den proposition om införande av ägarlägenheter som regeringen också beslutar denna dag. I propositionen om ägarlägenheter föreslås att det införs lagregler som gör det möjligt att inrätta så kallade ägarlägenheter i Sverige. Enligt förslaget ska en ägarlägenhet innehas med en direkt äganderätt och utgöra en tredimensionell fastighet av särskilt slag, ägarlägenhetsfastighet, avsedd att rymma endast en bostadslägenhet. De regler som gäller för bildande och nyttjande av andra tredimensionella fastigheter föreslås i princip gälla även för ägarlägenhetsfastigheter. Det innebär bland annat att en ägarlägenhetsfastighet ska kunna hyras ut eller överlåtas utan några särskilda begränsningar. I förevarande proposition föreslås de ändringar och tillägg som behövs för att infoga ägarlägenheter i skattesystemet. Bortsett från den värderingsmodell som föreslås ska användas vid fastighetstaxeringen innebär förslagen att skattereglerna för ägarlägenheter i sak ska vara desamma som för småhus. När det gäller reglerna om fastighetstaxering innebär detta ett antal tillägg och justeringar av det befintliga regelverkets nuvarande struktur. Som exempel kan nämnas att i propositionen föreslås att ägarlägenhet infogas som en byggnadstyp och ägarlägenhetsenhet som en taxerings-enhet. Förslaget innebär vidare att ägarlägenheter vid fastighetstaxeringen ska värderas enligt samma regler som hyreshus och att allmän och förenklad fastighetstaxering av ägarlägenheter ska ske vid samma tidpunkter som för hyreshus. Beträffande inkomstbeskattningen föreslås att definitionen av termerna "privatbostad" och "privatbostadsfastighet" utvidgas till att även omfatta ägarlägenheter. Dessutom föreslås att termen "ersättningsbostad", när det gäller reglerna om uppskov av beskattning av kapitalvinst vid avyttring av fastighet, också ska omfatta ägarlägenheter. Det föreslås även att ägarlägenheter ska påföras statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift enligt i princip samma regler och skattesatser som för småhus. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 maj 2009.
Laddar...