Proposition från Finansdepartementet

Redovisning av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur 2008/09:228

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås ändringar i lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Enligt gällande redovisningslagstiftning och kompletterande normering ska bidrag till finansiering av infrastruktur som ägs av någon annan än kommunen eller landstinget redovisas som kostnad i bidragsgivarens resultaträkning. Det innebär att sådana bidrag ska redovisas i sin helhet redan när den ekonomiska händelsen äger rum, dvs. när avtalen undertecknas.

De nu föreslagna ändringarna innebär att belopp med vilket kommunen eller landstinget har beslutat bidra till statlig infrastruktur med stöd av 2 kap. 1 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, ska redovisas i kommunens eller landstingets balansräkning. När beslut fattats av kommunen respektive landstinget aktiveras bidraget i balansräkningen och det upptagna bidraget ska med årliga enhetliga belopp upplösas under 15 år.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas avseende bidrag till statlig infrastruktur som har beslutats efter den 28 februari 2009.