Proposition

Vissa ändringar i lagen (2008:112) om ekodesign Prop. 2009/10:93

Publicerad Uppdaterad

Genom lagen (2008:112) om ekodesign (ekodesignlagen), som trädde i kraft den 1 maj 2008, genomfördes EU:s s.k. ekodesigndirektiv. Enligt direktivet ska energianvändande produkter utformas på ett sådant sätt att deras miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Detta ska uppnås bland annat genom att de görs så energieffektiva som möjligt.

Enligt artikel 15 i direktivet ska Europeiska kommissionen anta s.k. genomförandeåtgärder. Detta innebär att kommissionen för en specifik energianvändande produkt anger bland annat dels de tekniska och andra krav som måste vara uppfyllda för att produkten ska få släppas ut på marknaden, dels hur tillsynen ska gå till. Under arbetet med den proposition som ligger till grund för eko designlagen var den allmänna uppfattningen att kommissionens genomförandeåtgärder skulle få formen av direktiv. Därför är lagen utformad utifrån denna förutsättning. Det har nu visat sig att kommissionen hittills i stället har antagit sina genomförandeåtgärder i form av förordningar.

I denna proposition föreslås därför att ekodesignlagens bestämmelser kompletteras så att lagen blir tillämplig även vid kommissionens nuvarande praxis vid antagande av genomförandeåtgärder.

De föreslagna lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.