Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Värdigt liv i äldreomsorgen Prop. 2009/10:116

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Tre lagändringar föreslås i propositionen. Den ena är en ny bestämmelse om en nationell värdegrund för äldreomsorgen. Värdegrunden innebär att socialtjänstens verksamhet ska inriktas på att den äldre personen får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Den kan tydliggöra olika aspekter såsom integritet, till exempel privatliv och kroppslig integritet; självbestämmande, individanpassning och delaktighet; insatser av god kvalitet, gott bemötande och att den äldre personen ska kunna känna trygghet.

Den andra handlar om att den äldre personen, så långt möjligt, ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Syftet är främst att underlätta äldre personers inflytande över innehållet och utformningen av hemtjänsten.

Den tredje lagändringen ger kommunerna befogenhet att ge kompensation till en enskild person. Förutsättningen för befogenheten är att kommunen inte klarat av att ge ett beslut i tid eller om kommunen inte kunnat ge en enskild person det bistånd som socialnämnden garanterat.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...