Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Värdigt liv i äldreomsorgen SOU 2008:51

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Värdighetsutredningen har i sitt betänkande "Värdigt liv i äldreomsorgen" (SOU 2008:51) inriktat förslagen på hur äldreomsorgen ska förändras så att äldre människor som har insatser från äldreomsorgen, så långt det är möjligt, ska kunna leva utifrån sin identitet och personlighet. Äldreomsorgen ska inriktas på att den äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. De äldres och deras närståendes inflytande över vilka hjälpinsatser som behövs, hur de bör utföras, när och av vem eller vilka har grundläggande betydelse i detta sammanhang. Värdighetsgaranti Utredningen bedömer att de olika förslagen och bedömningarna tillsammans kan utformas som lokala värdighetsgarantier med nationella inslag och att de bör införas i äldreomsorgen. De bör kunna tillämpas av såväl alla kommunala som privata utförare. Utredningen lämnar följande förslag: En nationell värdegrund Bestämmelser i socialtjänstlagen om en nationell värdegrund syftar till att tydliggöra den människosyn, de värderingar och de förhållningssätt som ska gälla i den dagliga verksamheten. Socialnämnden ska årligen offentliggöra hur nämnden utvecklat och säkrat kvaliteten i äldreomsorgen utifrån den nationella värdegrunden och Socialstyrelsen och länsstyrelserna föreslås få i uppdrag att utarbeta bedömningskriterier för tillsyn av värdegrundens tillämpning. Ökat inflytande för äldre Ökat inflytande för äldre över insatser i äldreomsorgen genom ny bestämmelse i socialtjänstlagen om att äldre, så långt möjligt, ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Fokus på resultat av insatser och uppföljning Fokus på resultat av insatser och möjligheter till uppföljning genom bestämmelse i socialtjänstlagen om att socialnämnden i individuella genomförandeplaner ska beskriva vad som ska uppnås med hjälpinsatser och hur de beslutade insatserna ska genomföras. Behovsbedömning Nationellt instrument för behovsbedömning ska utarbetas för att underlätta ett systematiskt och ett mer likvärdigt arbetssätt med ansökningar om bistånd. Värdegrundsmärkning Ett frivilligt system för värdegrundsmärkning av såväl kommunalt som privat utförd äldreomsorg bedöms som lämpligt att utarbeta. Märkningen avser att redovisa fastställd och uppnådd kvalitetsnivå d.v.s. tydliggöra vad äldre och närstående kan förvänta sig av utföraren. Systemet med märkning kan också stimulera utförarnas förändrings- och förbättringsarbete. Ersättning till enskilda personer Ny lag föreslås som ger kommunerna befogenhet att utge ersättning till enskilda personer om kommunen inte har verkställt ett beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen inom skälig tid, eller om kommunen inte kunnat ge en enskild person det bistånd som socialnämnden garanterat. Stöd till implementering För att stimulera värdegrundsarbete föreslås ett stimulansbidrag på 200 mkr till kommunala och privata utförare. Handlednings och informationsmaterial utarbetas om värdegrundsarbete. Stimulansbidrag på 40 mkr för kompetensutveckling av biståndshandläggare för att uppnå intentionerna i den nationella värdegrunden. Stimulansbidrag på 10 mkr för att utarbeta ett system för värdegrundsmärkning av verksamheter inom äldreomsorgen. Synpunkter och klagomål Utredningen redovisar även bedömningar kring frågor om äldres möjligheter till att lämna synpunkter och klagomål som rör de vardagliga insatserna.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)