Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Bo bra hela livet SOU 2008:113

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Äldreboendedelegationen överlämnar den 19 december 2008 slutbetänkandet Bo bra hela livet (SOU 2008:113). Betänkandet innehåller förslag som gör det möjligt för kommunerna att, utan föregående behovsprövning enligt socialtjänstlagen, tillhandahålla trygghetsbostäder till äldre som känner sig oroliga, otrygga och/eller socialt isolerade i sitt ordinära boende. Statligt bidrag föreslås lämnas till personal som ska arbeta för att främja gemensamma aktiviteter i dessa bostäder. Vidare föreslås att gällande investeringsstöd för särskilda boendeformer även ska omfatta trygghetsbostäder. För att klara av bostadsförsörjningen inför den förestående demografiska utvecklingen, bl.a. en kraftig ökning personer i åldrarna 85 år och äldre, måste fler bostäder av olika slag för äldre tillskapas. Tillgängligheten i befintliga flerbostadshus kan komma att bli en ödesfråga. Ett statligt bidrag föreslås lämnas för åtgärder som ökar tillgängligheten i befintliga bostäder. Ett villkor för att bidrag ska beviljas är att kommunerna har inventerat tillgängligheten i bostadsbeståndet. Redan idag är antalet platser i särskilt boende otillräckligt. Mindre än hälften av kommunerna uppger att de har behovet täckt. Beräkningar som delegationen låtit göra tyder på att antalet platser i särskilt boende/vård- och omsorgsboende ökar med mellan 50 och 70 procent fram mot 2040. Dagens särskilda boende omfattar flera verksamheter med skilda inriktningar och uppgifter. Innehållet behöver utvecklas för att tillgodose de äldres såväl sociala som medicinska behov. Men kunskapen om särskilda boenden är begränsad. Det behövs mer forskning och utvecklingsarbete särskilt när det gäller utformningen av den fysiska miljön och det sociala respektive medicinska tänkandet inom vården och omsorgen. Termer och begrepp som idag används för olika slag av bostäder avsedda för äldre skapar mer förvirring än klarhet. En tydligt definierad terminologi underlättar för äldre att välja eller söka sig till det bostadsalternativ som de föredrar. Delegationen föreslår att begreppen seniorbostäder, trygghetsbostäder och vård- och omsorgsboende i fortsättningen ska användas i officiell statistik, lagar, förordningar och föreskrifter. Begreppet korttidsvård bör dessutom användas istället för korttidsboende för att markera att det inte är frågan om någon egen boendeform.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)