Proposition från Socialdepartementet

Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet Prop. 2009/10:176

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen lämnar regeringen förslag om att stärka kvalitet, tillsyn och kontroll av personlig assistans och verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Andra viktiga delar i förslagen är att barnperspektivet i LSS stärks och att medel avsätts till försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det föreslås även ändringar i LSS som avser främst kommunernas ansvar. Bland annat föreslås att när en kommunal insats enligt LSS beviljas ska den enskilde erbjudas en individuell plan med planerade och beslutade insatser.

De föreslagna lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.