Proposition från Finansdepartementet

Nya rättsmedel på upphandlingsområdet Prop. 2009/10:180

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, förkortad LOU, och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, förkortad LUF.

Förslagen innehåller bestämmelser om bl.a. nya rättsmedel (ogiltighet och sanktionsavgift), konkurrenspräglad dialog, elektronisk auktion, miljöhänsyn och sociala hänsyn samt regelförenklingar.

Riksdagen beslutade den 2 juni 2010 att förslagen i propositionen ska införas. Lagändringarna träder i kraft 15 juli 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)