Proposition från Socialdepartementet

Genomförande av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation Prop. 2011/12:95

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag som syftar till att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/53/EU från den 7 juli 2010 om kvalitets- och säkerhetsnormer för mänskliga organ avsedda för transplantation (nedan benämnt direktivet).

Direktivet tar sikte på att i olika skeden i hanteringen av mänskliga organ avsedda för detta ändamål, säkra kvaliteten och säkerheten hos organen. Syftet är att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för människor.

I propositionen föreslår regeringen en ny lag om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ. Den föreslagna lagen innehåller bestämmelser om kvalitets- och säkerhetsnormer för mänskliga organ avsedda för transplantation och syftet med lagen är att skydda människors hälsa.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)