Proposition från Näringsdepartementet

Ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) - överlåtelse av uppgiften att utfärda certifikat Prop. 2012/13: 49

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att det i lag tas in en bestämmelse som ger stöd för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att överlämna till fysiska eller juridiska personer att utfärda certifikat om utbildning av sjöpersonal efter genomgången utbildning. Ett överlämnande av en sådan förvaltningsuppgift till en juridisk person eller enskild individ måste ha stöd i lag eftersom uppgiften innefattar myndighetsutövning. I propositionen föreslås också att ett medgivande att utfärda certifikat under vissa förutsättningar ska få återkallas.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2013.

Lagstiftningskedjan