Proposition från Finansdepartementet

Ändringar av statistiksekretessen Prop. 2013/14:162

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna proposition föreslås två ändringar i bestämmelserna om statistiksekretess i 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen. Den ena ändringen innebär att s.k. andra jämförbara undersökningar som utförs inom det statliga kommittéväsendet och av Statskontoret ska omfattas av statistiksekretess utan att regeringen meddelar föreskrifter om det. Den andra ändringen innebär att paragrafen delas upp i fler stycken, i syfte att göra bestämmelserna mer överskådliga och lättare att tillämpa.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.
___________________________________________________________________
Riksdagen fattade den 7 maj 2014 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)